progit

Created: 2011-07-11 08:04
Updated: 2018-09-04 08:28

README.markdown

Pro Git Grean Edition

Repository นี้เป็นคลังกลางของการแปลงหนังสือ Pro Git (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) เป้าหมายคือการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นภาษาไทย

ทีมงานผู้แปลมีความตั้งใจที่จะแปลหนังสือเล่มนี้ด้วยสำนวนที่ไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งตั้งใจว่าอยากให้ผู้ที่อยากเริ่มเรียน Git สามารถเรียนรู้ผ่านสำนวนการแปลที่สนุกสนานและหวังว่าจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ Git ได้ดียิ่งขึ้น

สัญญาอนุญาต

หนังสือเล่มนี้อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการ-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more