Pac-man-multiplayer

Created: 2014-05-18 15:10
Updated: 2014-06-28 11:06
License: gpl-3.0

README.md

PAC-MAN multiplayer

Pac-Man е аркадна игра, където преследваш чудовище и трябва да изядеш всички малки точки в лабиринта, докато те гонят призраци. Ако те хванат губиш един живот, освен ако не си изял голяма точка, тогава можеш за някакво определено време да преследваш и да изядеш даден призрак. Играта ще има графичен интерфейс. Ще предлага опция за multiplayer. В тази реализация на pac-man, призраците ще са малко по-умни(ще се стараят да те обградят и после безмилостно да те изядат :( ). Играта ще бъде реализирана чрез претеглен граф, като на всеки възел ще представлява една вратичка в картата. С помощта на алгоритъма на Dijkstra ще се пресмята най-кратките пътища от вратите, до които най-близко се намира packman-a, до призраците. Картата ще представлява една матрица, където ще са посочени, къде се намира, pacman-a, призраците, малките точките, който pacmana трябва да събира, големите точки, който дават възможност да бъдат изядени призраците, самите граници на стените и вратичките в тях.

Pacman-a ще си има собствен клас с променливи - къде се намира - колко живота има - дали е изял голяма точка(даваща му правото да изяде призрак)

Призраците ще си имат един клас - къде се намира - възела където трябва да отиде - най-краткия пат до мястото, където трябва да отиде

Планов за Milestone II: Създаване на картата или имплементация на Dijkstra.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more